top of page
Close-up of daisy flowers symbolizing hope and resilience, reminiscent of the spirit of the young girls in 'For Dawn.

خلاصه ی برای سحر

در اوج نوجوانی و امید به آینده، سحر، مهتاب و نور به فکر یک ایران آزاد هستند. اما همه چیز با منتشر شدن عکس جسد خونین سحر تغییر می‌کند. سحر با اتهام "محاربه" به عنوان یک جاسوس خارجی متهم می‌شود. مهتاب و نور در مسابقه با زمان قرار دارند. با فشارهای روانی و خطراتی که در هر گوشه‌ای وجود دارد، باید تصمیمات سختی گرفته شود. آیا این دوستی می‌تواند در برابر بزرگترین چالش‌ها استوار بماند؟ و آیا حقیقت پشت قتل سحر روشن خواهد شد؟

bottom of page